OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÍTEJTE V NAŠEM E-SHOPU

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ

zaslání poštou po ČR DOPORUČENĚ. 

zaslání poštou na Slovensko Doporučeně           

70,00 

100,00

 

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK

Platba předem z ČR
Částku odešlete prosím na účet 2105682123/0800

Platba předem ze Slovenska IBAN CZ28 0800 0000 0021 0568 2123

Odesílám nejdéle do 5 pracovních dní od přijetí platby.

BEZ POPLATKU

Dobírkou po ČR
Dobírkou na Slovensko

Odesílám do 4 pracovních dní od objednávky.

40,-

70,-

 

Níže uvedené    OBCHODNÍ PODMÍNKY   platí pro nákup v internetovém obchodě lilinka.mimishop.cz. Ještě než si u nás objednáte zboží, přečtěte si prosím tyto podmínky, objednáním zboží s nimi vyslovujete souhlas.

Podmínky vymezují a specifikují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, upravují vztahy mezi nimi a jsou pro obě strany závazné.

Prodejce a provozovatel internetového obchodu a zodpovědná osoba

Petra Kubinová
LILINKA
originální doplňky na kočárek

Ecksteinova 724, Chýně u Prahy 23503 

 

účet: 2105682123/0800

e-mail: doplnky.kocarek@email.cz
IČ: 16073606

Č.j.: ŽIO-28/1136/08/Ze

vedený Úřad městské části Praha 6, Španielova 1280

Nejsem plátcem DPH.

Objednání zboží a potvrzení objednávky

Po úspěšném odeslání objednávky Vám budou na Vámi uvedený email doručeny informace o objednávce a případně údaje důležité pro platbu převodem z účtu.  Splatnost objednávky je 10 pracovních dnů. Pokud objednávka nebude uhrazena do dne splatnosti tj. 11 dne, bude zákazník ifnormován e-mailm a nebude-li reagovat, bude zrušena. Osobní odběr není možný.

 

Vyřízení objednávky

Vámi objednané zboží zasíláme Českou poštou nejdéle do 6 pracovních dnů od zaplacení objednávky, není-li u zboží uvedeno jinak, na dobírku 3. den po obdržení objednávky. Zboží označené Skladem je stále k dispozici, zboží na zakázku je označeno dostupností. Pokud by nastala změna,  budeme Vás ihned informovat na email nebo telefonicky.

Zboží zasílané na dobírku a opakované zaslání zboží

V případě, že si zákazník zásilku zaslanou na dobírku nevyzvedne, nebude mu již zaslán žádný balík touto formou. Pouze pokud objednané zboží uhradí předem na náš účet, a to včetně nákladů za dopravu vzniklých při prvním odeslání jím nepřevzaté dobírky.

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má za povinnost zkontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

Odpovědnost za škody vzniklé při přepravě nese přepravce.

Zákazník by si měl ve vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat prodejce.

Všeobecné podmínky, storno objednávky a vrácení zboží

Všechny skutečnosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek.

Objednávka může být stornována zasláním e-mailu do max. 48 od zaslání objednávky.
Pokud je zboží již zaplaceno vracíme peníze zpět s tím, že budou odečteny náklady na bankovní poplatky dle aktuálního sazebníku (budeme Vás informovat o jeho aktuální výši).

Nepřevzetí dobírky není odstoupení od smlouvy, jak se mnozí domnívají,  ale jednostranné nedodržení kupní smlouvy, kterou prodávající s kupujícím uzavírají momentem přijetí a odeslání objednaného zboží. Při vrácení nevyzvednuté dobírky má prodávající právo žádat náhradu za náklady spojené s odesláním zboží a vyzve kupujícího k jeho uhrazení. Bude-li kupující ignorovat výzvu déle jak 10 dní, věc předá lilinka.mimishop.cz právnímu zástupci. Upozorňujeme, že tento spor se pro dlužníka vyšplhá na několik tisíc. Zároveň si lilinka.mimishop.cz vyhrazuje právo napříště nereflektovat další nákup od takového nakupujícího.
Jestliže bude mít zákazník zájem o opětovné zaslání zboží, vyhovíme mu po zaplacení částky zahrnující cenu zboží, původní poštovné a nové poštovné předem na náš účet.

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s občanským zákoníkem (paragraf 53, odstavec 7) může zákazník bez udání důvodu zboží vrátit do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží.

Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

V případě, že kupující využije práva na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. 

Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe emailem  uvedeným podávajícím v kontaktech. V odstoupení od smlouvy kupující uvede své jméno a adresu, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu, případně adresy pro vrácení již zaplacené částky .

Peníze poštovní poukázkou nezasíláme - platba jen na účet. 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zpalaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Ustanovení par 1832 odst. 4 nového OZ explicitně uvádí, že "odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal".
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Zboží zaslané zpět dobírkou, nebude převzato.

Náklady na dopravu při vrácení zboží zpět prodejci hradí kupující.


Záruka a reklamace

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí. Záruka se vztahuje na vady, které má zboží při převzetí, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným, nešetrným zacházením či mechanickým poškozením. Reklamované zboží nám doručte poštou, s návrhem na vyřízení a kontaktem na Vás. Se zbožím zašlete prosím i doklad o koupi v našem internetovém obchodě případně jeho kopii.Zboží na reklamaci neposílejte dobírkou, nebude převzata!O průběhu reklamace Vás budeme informovat.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

1.       Tento reklamační řád upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněné spotřebitelem pro internetový obchod lilinka.mimishop.cz

2.       Tento reklamační řád vychází z příslušných ustanovení platných znění Zákona o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.), Občanského zákoníku (40/1964 Sb.) a Obchodního zákoníku (513/91 Sb.).

3.       Reklamace budou vyřizovány zákonným způsobem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění tj. od obdržení zásilky s reklamací v sídle firmy.

4.       Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím internetového obchodu lilinka.mimishop.cz, je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

5.       lilinka.mimishop.cz si vyhrazuje právo na nepatrné změny odstínu u látek používaných při výrobě dek, vložek a rukávníků, které jsou způsobeny při výrobě těchto materiálů dodavatelem. Zároveň nenese obchod lilinka.mimishop.cz odpovědnost za posun barev způsobené nastavením monitoru zákazníka.

Vymezení pojmů

1.       Zákonná záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

2.       Vadou se rozumí taková změna vlastností zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

3.       Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení způsobeného obvyklým užíváním, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

4.       Dopravu reklamovaného zboží zajistí zákazník na vlastní náklady a riziko.

Záruka

1.       Na všechny výrobky prodávané prostřednictvím internetového obchodu lilinka.mimishop.cz je poskytována zákonná záruční doba.

2.       Objeví-li se na výrobku v záruční době vada zašle zákazník vhodně zabalený kompletní výrobek spolu dokladem prokazujícím zakoupení zboží v internetovém obchodě lilinka.mimishop.czna adresu prodejce. V zásilce bude deklarováno, že se jedná o reklamaci, jaká vada je reklamována a může být přiložen i návrh na způsob vyřízení reklamace. Při vyřizování reklamace bude, dle možností prodejce, přihlédnuto k návrhu spotřebitele na vyřízení reklamace.

Rozpor s kupní smlouvou

1.       Prodejce odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti, prodejcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.

2.       V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, obdrží jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel výrobek vadný, popř. některý z výrobků v balíčku chybí, informuje dodavatel e-mailem  a zašle jej neprodleně zpět nepoužitý, nepoškozený a s dokladem prokazujícím zakoupení zboží v internetovém obchodě lilinka.mimishop.czna adresu prodejce. V zásilce bude deklarováno, že se jedná o reklamaci, jaká vada je reklamována a může být přiložen i návrh na způsob vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena neprodleně a dle možností prodejce, bude přihlédnuto k návrhu spotřebitele na vyřízení reklamace. Chybějící výrobek bude zaslán zákazníkovi na náklady dodavatele lilinka.mimishop.cz.

3.       Pokud se rozpor s kupní smlouvou projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, považuje se za vadu existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

4.       Výše uvedené neplatí v případě, že zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V takovém případě nemá prodejce povinnost vadu odstranit.

5.       Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících, se řeší jako běžná vada v záruční době.

V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň kupující uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží /zboží na výměnu/ k zákazníkovi na vlastní náklady českou poštou.
Po doručení vraceného zboží Vám bude zaslána platba na účet vámi uvedený při reklamaci.
Vaše finanční prostředky obdržíte nejpozději do 30 dnů ,kdy je stanovena lhůta příslušným zákonem na vyřízení reklamace.
Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

Ochrana osobních dat

Jsou shromažďována pouze nejnutnější osobní data zákazníků potřebná k zaslání objednaného zboží, tyto data nejsou poskytována třetím osobám a jsou uchována v databázi po dobu registrace zákazníka v našem obchodě.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím uzavřít smluvní vztah, případně vyplněním registračního formuláře, projevuje souhlas s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele internetového obchodu lilinka.mimishop.czpro nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o akcích, výrobcích a dalších aktivitách společnosti, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Fotografie a popisy zboží použité na našich stránkách podléhají autorským právům (autorskému zákonu) a je zakázáno texty a fotografie jakkoli šířit dále.
Jakékoliv použití fotografií a popisů zboží bude mít za následek řešení tohoto prohřešku soudní cestou.

V našem e-shopu jsou možné dva způsoby doručení:

1) platba předem na náš účet a po připsání částky následné odeslání zboží

2) Dobírka


 


ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Poštou po ČR
70,00 Kč ZDARMA
Poštou na Slovensko
100,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Platba předem z ČR
Částku odešlete prosím na účet 2105682123/0800 IBAN CZ28 0800 0000 002105682123) Balíčky odesílám po přijetí platby max. do 5 dnů. Do Zprávy pro příjemce napište své jméno.
BEZ POPLATKU
Dobírkou po ČR
Platí jen pro zásilky po Čechách.
40,00 Kč
Platba předem ze Slovenska
IBAN CZ28 0800 0000 002105682123). Balíčky odesílám do 4 dnů od objednávky.
BEZ POPLATKU
Dobírka na Slovensko
100,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF